Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

O službě

Popis realizace poskytované služby

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání, veřejný závazek

Cíle

Vytvořit uživatelům zázemí, které je bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností každého uživatele. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie.

Zásady

 • respektování práv uživatele
 • respektování volby uživatele
 • respektování individuality uživatele
 • respektování potřeb uživatele
 • respektování celostního přístupu

Cílová skupina

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Našimi uživateli jsou:

 • osoby s mentálním postižením ve stupni závislosti I. až IV.
 • osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny:

 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let) 
 • mladší senioři (65 - 80 let) 

Poslání

Podpora osob s mentálním nebo kombinovaným postižením dle jejich individuálních schopností tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti a umožnit jim způsob života srovnatelný s jejich vrstevníky.

Veřejný závazek

Veřejným závazkem chceme informovat potencionální uživatelé, jejich rodinné příslušníky a širokou veřejnost o našem poslání a cílech, principech okruhu osob, kterým je služba určená. Měl by sloužit jako pomocník při vyhledávání vhodné služby pro sebe nebo blízké. Má přímou návaznost a úzce souvisí s osobními cíli uživatelů. Rozsah a forma pomoci a podpory musí vždy zachovávat lidskou důstojnost. Pomoc musí vycházet z individuálních potřeb, na osoby musí působit aktivně, podporovat jejich rozvoj samostatnosti, motivovat je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Posiluje sociální začleňování. Službu poskytujeme v zájmu našich uživatelů a v náležité kvalitě tak, aby vždy bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Správným, odpovídajícím a přiměřeným působením na naše uživatele se snažíme o maximální rozvoj osobnosti, schopností a dovedností uživatele a jeho seberealizace při respektování jeho možností a schopností. Veřejný závazek směřuje k tomu, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí veřejného společenství, mohli žít v co největší míře běžným způsobem života, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. Veřejným závazkem směřujeme k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí veřejného společenství, mohli žít způsobem života, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. Chceme, aby naši uživatelé využívali místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti a dovednosti. CDS vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli zůstat sami sebou. Naši uživatelé si mohou vybrat činnosti a aktivity, kterých se v CDS účastní, mají své místo, oběd si vybírají ze 4 jídel, sami rozhodují, do čeho se převléknou, o pitném režimu apod. Zpracované informace o našem zařízení jsou publikovány na informačních letácích, na internetových stránkách. Obsahem informací je naše poslání a cíle, způsob, jakým chceme cíle naplňovat, cílová skupina uživatelů, jaké služby nabízíme, kontakty. Centrum denních služeb se prezentuje na veřejných akcích – prezentační výstavy, sportovní akce, kulturní akce. Navštěvujeme akce pořádané místní komunitou. Zařízení pořádá veřejně přístupné akce – Den otevřených dveří, Karneval. Jsme otevření veřejnosti, umožňujeme praxe studentům, brigády, konzultace, to za podmínek stanovených vnitřním řádem zařízení. Spolupracujeme s dobrovolníky, za předem stanovených podmínek a na základě Dobrovolnické smlouvy. Zařízení poskytuje aktuální informace našim uživatelům, opatrovníkům, rodinným příslušníkům, ve vnitřních prostorách zařízení – nástěnky, pohovory. Dále zveřejňujeme informace v místním tisku a v regionální TV.

Nahoru

Nabízené činnosti

Naší hlavní činností v Domově a Centru denních služeb p.o. v Jablonci n.N. je poskytování ambulantních služeb sociální péče na smluvním základě podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovník návyků

Nahoru

Jednání se zájemcem o sociální službu, standard č. 3

Zájemce se o sociální službě dozví:

 • na webových stránkách, kde najde potřebné dokumenty
 • telefonicky
 • z informačního letáku
 • osobní návštěva

Jednání se zájemcem o službu:

 • vedou: ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služby
 • poskytují důležité informace o službě, seznámí zájemce s podmínkami a provozem služby, s rozsahem poskytované péče
 • uskuteční prohlídku zařízení
 • předají žádost o poskytnutí sociální služby, popř. její alternativní formu, pomáhají žadateli při vyplnění, pokud je potřeba
 • sociální pracovník žádost zaeviduje

Nahoru

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, standard č. 4

Smlouva se zájemcem se uzavírá písemně, na základě vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí sociální služby. Je uzavřena mezi žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem a statutárním zástupcem organizace. Vzor Smlouvy je k dispozici u sociálního pracovníka. K dispozici je alternativní forma. Smlouva je ve dvojím vyhotovení, uzavíraná na dobu určitou, po adaptační době na dobu neurčitou.

Nahoru

Úhrada za poskytované sociální služby

Sociální služba se poskytuje za úhradu, dle aktuálního ceníku, který obdrží zájemce při jednání o službě. Ceník je zveřejněn na webových stránkách zařízení. Výše úhrad se řídí platným zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

Nahoru

Stížnosti, standard č. 7

Stížnost může podat: zájemce o službu, uživatel služby, zákonní zástupci, důvěrná osoba, zaměstnanec, kterého si uživatel vybral, jakýkoliv občan.

Způsob podání stížnosti: ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky, emailem, alternativní formou u neverbálně komunikujících.

Stížnost může být uplatňována: u ředitele/ky zařízení, vedoucího sociálního úseku - sociálního pracovníka, vedoucí denní služby, u kteréhokoliv zaměstnance.

Nahoru

Důvody ukončení poskytování sociální služby

Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z důvodů, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy.

Nahoru

Prostředí, ve kterém je služby poskytovaná, kapacita

Objekt je umístěn v klidné části centra města a je dobře dostupný MHD i pěšky. Nachází se mezi hlavním vlakovým nádražím a točnou tramvajové linky spojující Jablonec nad Nisou s Libercem. V blízkosti jsou zastávky MHD a poliklinika. Velkou výhodou je parkovací plocha před budovou. Kolem CDS je terasa, která je využívána k relaxaci a odpočinku. V sousedství je obchod s potravinami, kam si klienti mají možnost chodit nakupovat.

Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, vybavená specifickými pomůckami pro zajištění maximální nezávislosti uživatelů: stropní transportní zařízení, mobilní zvedací systém, sprchové a toaletní křeslo. Uživatelé mají možnost využívat odpočinkové místnosti. Dbáme na čistotu a hygienu.

Kapacita služby: 40 osob.

Provozní doba: pondělí až pátek tj. pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin.

Nahoru

Územní působnost sociální služby

Sociální služba je poskytována v rámci Libereckého kraje.

Nahoru

Další informace

Důležité informace o naší organizaci jsou uvedeny na webových stránkách: www.dcjbc.cz, informačních letácích. Informace jsou podávány osobně, pracovníky Domova a Centra denních služeb p.o. v Jablonci n.N.

Nahoru

Transformace v Domově a Centru denních služeb

Transformace je změna velkokapacitních institucí pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžné společnosti. Přestože lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a střechu nad hlavou, nemohou lidem s postižením nabídnout pocit spokojenosti a úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností být milován a oceňován přáteli a příbuznými.

Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. prohlašuje, že je žadatelem o finanční podporu Integrovaného regionálního operačního programu Výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Domov a Centrum denních služeb jako poskytovatel sociální služby se zavazuje dodržet závazek deinstitucionalizace sociální služby a také se tímto zavazuje naplnit jeho obsah vytvořením zařízení komunitního typu s celkovou kapacitou 18 uživatelů služby, které bude mít charakter pěti skupinových domácností po maximálně čtyřech osobách. Organizace se zavazuje naplnit a dodržet cíle a způsob poskytování služby definované v transformačním plánu - viz. záložka Dokumenty "Závazek k deinstitucionalizaci".

Zajímají Vás další informace o Transformaci sociálních služeb? Doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.trass.cz

NahoruVZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní