Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Euroinstitut

Euroinstitut, je škola zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením, zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním postižením. 

Žáky nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem. Registrovanou doplňkovou činností školské právnické osoby Střední škola Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika.

Vzdělávání v Euroinstitutu je pro všechny žáky bezplatné. Výuka probíhá podle rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole. Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku.

Jde o obory: provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc, praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá, pečovatelské služby, zednické práce, stavební práce, zpracovatelství přírodních pletiv (košíkářství a kartáčnictví).

Transformace je termín, který je trendem v oblasti sociálních služeb. Pracovní začlenění postižených klientů z ústavní péče je jedním z pilířů deinstitucionalizace a přechodu postižených do komunitní péče. Hlavní zdroj a prostředek ekonomické nezávislosti postižených je práce. Každé pracovní zapojení, i jednoduché obory jako úklid, praní, žehlení či příprava pokrmů, vyžaduje profesní kvalifikaci podle Národní soustavy kvalifikací. 

Učitelé Euroinstitutu jsou absolventi speciální pedagogiky, stejnou kvalifikaci mají i učitelé a mistři odborného výcviku. Všechny školy velmi úzce spolupracují s odborníky speciálně pedagogického centra, většina má zřízen vlastní institut pro doškolování pedagogických pracovníků. Školy jsou akreditovanými nebo smluvními pracovišti Ústavu sociální práce Univerzity v Hradci Králové. Vzhledem ke specifice práce, která je zaměřena na vzdělávání klientů v ústavní péči, jsou samozřejmostí mezi pracovníky nejen speciální pedagogové, ale také odborníci z medicínských oborů, psychologie, sociálních věd. 

Smyslem Euroinstitutu je poskytnout uživatelům vzdělání, na které naváže možnost jednoduchého zaměstnání.VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní