Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov Lesní


Domov Lesní
Domov Lesní
Domov Lesní
Domov Lesní

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání

Cíle

Vytvořit uživatelům zázemí, které je bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností každého uživatele. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie.

Zásady

 • respektování
 • práv uživatelerespektování
 • volby uživatelerespektování
 • individuality uživatelerespektování
 • potřeb uživatelerespektování
 • celostního přístupu

Cílová skupina

Poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Našimi uživateli jsou:

 • osoby s mentálním postižením ve stupni závislosti I až IV.
 • osoby bez psychiatrické zátěže
 • bez potřeby trvalé zdravotní péče

Věková kategorie klientů:

 • dorost 16-19 letmladí
 • dospělí 19-26 let
 • dospělí 27-64 let

Poslání

Lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby, usiluje organizace o vytvoření prostředí a podmínek, které se podobají co nejvíce běžnému životu.

Nabízené činnosti

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování a stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovník návyků

Jednání se zájemcem o sociální službu, standard č. 3

Zájemce se o sociální službě dozví:

 • na webových stránkách, kde najde potřebné dokumenty
 • telefonicky
 • z informačního letáku
 • osobní návštěva

Prostředí, ve kterém je služba poskytovaná, kapacita

Objekt je umístěn v klidné části města a je dobře dostupný MHD i pěšky.

Věková kategorie klientů:

 • dorost 16-19 let
 • mladí dospělí 19-26 let
 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři 65–80 let

Forma poskytované služby

 • pobytová, celoroční

Kapacita služby

 • 12 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením

Služba je poskytována v bariérové budově s obývaným podkrovím. Uživatelé jsou rozděleni do 2 domácností. Vybavení domácností odpovídá potřebám uživatelů a je vybíráno s ohledem na jejich přání, možnosti a potřeby. Součástí domácností je plně vybavená kuchyňka, obývací pokoj, koupelna a WC.

Jednání se zájemcem o službu:

 • vedou: ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služby
 • poskytují důležité informace o službě, seznámí zájemce s podmínkami a provozem služby, s rozsahem poskytované péče
 • uskuteční prohlídku zařízení
 • předají žádost o poskytnutí sociální služby, popř. její alternativní formu, pomáhají žadateli při vyplnění, pokud je potřeba
 • sociální pracovník žádost zaeviduje

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, standard č. 4

Smlouva se zájemcem se uzavírá písemně, na základě vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí sociální služby. Je uzavřena mezi žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem a statutárním zástupcem organizace. Vzor Smlouvy je k dispozici u sociálního pracovníka. K dispozici je alternativní forma. Smlouva je ve dvojím vyhotovení, uzavíraná na dobu určitou, po adaptační době na dobu neurčitou.

Úhrada za poskytované sociální služby

Sociální služba se poskytuje za úhradu, dle aktuálního ceníku, který obdrží zájemce při jednání o službě. Ceník je zveřejněn na webových stránkách zařízení. Výše úhrad se řídí platným zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

Stížnosti, standard č. 7

Stížnost může podat: zájemce o službu, uživatel služby, zákonní zástupci, důvěrná osoba, zaměstnanec, kterého si uživatel vybral, jakýkoliv občan.

Způsob podání stížnosti: ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky, emailem, alternativní formou u neverbálně komunikujících.

Stížnost může být uplatňována: u ředitele/ky zařízení, vedoucího sociálního úseky, vedoucí denní služby, u kteréhokoliv zaměstnance.

Důvody ukončení poskytování sociální služby

Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z důvodů, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy.VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní