Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Centrum denních služeb


Centrum denních služeb
Centrum denních služeb
Centrum denních služeb

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání

Cíle

Vytvořit uživatelům zázemí, které je bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností každého uživatele. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie.

Zásady

 • respektování práv uživatele
 • respektování volby uživatele
 • respektování individuality uživatele
 • respektování potřeb uživatele
 • respektování celostního přístupu

Cílová skupina

Poskytujeme ambulantní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Našimi uživateli jsou:

 • osoby s mentálním postižením ve stupni závislosti I až IV
 • osoby s kombinovaným postižením

Věková kategorie klientů:

 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladší dorost (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let) 

Poslání

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením dle jejich individuálních schopností, tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Umožnit lidem s mentálním a kombinovaným  postižením způsob života srovnatelný s jejich vrstevníky.

Nabízené činnosti

Naší hlavní činností v CDS je poskytování ambulantních služeb sociální péče na smluvním základě podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovník návyků

Jednání se zájemcem o sociální službu, standard č. 3

Zájemce se o sociální službě dozví:

 • na webových stránkách, kde najde potřebné dokumenty
 • telefonicky
 • z informačního letáku
 • osobní návštěva

Jednání se zájemcem o službu:

 • vedou: ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služby
 • poskytují důležité informace o službě, seznámí zájemce s podmínkami a provozem služby, s rozsahem poskytované péče
 • uskuteční prohlídku zařízení
 • předají žádost o poskytnutí sociální služby, popř. její alternativní formu, pomáhají žadateli při vyplnění, pokud je potřeba
 • sociální pracovník žádost zaeviduje

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, standard č. 4

Smlouva se zájemcem se uzavírá písemně, na základě vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí sociální služby. Je uzavřena mezi žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem a statutárním zástupcem organizace. Vzor Smlouvy je k dispozici u sociálního pracovníka. K dispozici je alternativní forma. Smlouva je ve dvojím vyhotovení, uzavíraná na dobu určitou, po adaptační době na dobu neurčitou.

Úhrada za poskytované sociální služby

Sociální služba se poskytuje za úhradu, dle aktuálního ceníku, který obdrží zájemce při jednání o službě. Ceník je zveřejněn na webových stránkách zařízení. Výše úhrad se řídí platným zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

Stížnosti, standard č. 7

Stížnost může podat: zájemce o službu, uživatel služby, zákonní zástupci, důvěrná osoba, zaměstnanec, kterého si uživatel vybral, jakýkoliv občan.

Způsob podání stížnosti: ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky, emailem, alternativní formou u neverbálně komunikujících.

Stížnost může být uplatňována: u ředitele/ky zařízení, vedoucího sociálního úseky, vedoucí denní služby, u kteréhokoliv zaměstnance.

Důvody ukončení poskytování sociální služby

Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z důvodů, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy.

Prostředí, ve kterém je služba poskytovaná, kapacita

Objekt je umístěn v klidné části centra města a je dobře dostupný MHD i pěšky. Nachází se mezi hlavním vlakovým nádražím a točnou tramvajové linky spojující Jablonec nad Nisou s Libercem. V blízkosti jsou zastávky MHD a poliklinika. Velkou výhodou je parkovací plocha před budovou. Kolem CDS je terasa, která je využívána k relaxaci a odpočinku. V sousedství je obchod s potravinami, kam si klienti mají možnost chodit nakupovat.

Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, vybavená specifickými pomůckami pro zajištění maximální nezávislosti uživatelů: stropní transportní zařízení, mobilní zvedací systém, sprchové a toaletní křeslo. Uživatelé mají možnost využívat odpočinkové místnosti. Dbáme na čistotu a hygienu.

Kapacita služby: 40 osob.

Provozní doba: pondělí až pátek tj. pracovní dny od 6,30 do 19,00 hodin.

Územní působnost sociální služby.

Sociální služba je poskytována v rámci Libereckého kraje.

Další informace

Důležité informace o naší organizaci jsou uvedeny na webových stránkách: www.dcjbc.cz, informačních letácích. Informace jsou podávány osobně, pracovníky CDS.

Transformace v Domově a Centru denních služeb

Co je to Transformace?

Transformace je změna velkokapacitních institucí pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžné společnosti. Přestože lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a střechu nad hlavou, nemohou lidem s postižením nabídnout pocit spokojenosti a úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností být milován a oceňován přáteli a příbuznými.

Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Zajímají Vás další informace o Transformaci sociálních služeb? Doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.trass.czVZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní