• 483 320 735
 • kadlecova@dcjbc.cz
 • U Balvanu 2
 • Jablonec nad Nisou

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Detaily

 • Odpovědný vedoucí:Petra Brabcová
 • Telefon: 483 312 366
 • Email: brabcova@dcjbc.cz
 • Erbenova 21, Jablonec nad Nisou
 •  
  1) Cíle, zásady, cílová skupina, poslání.

  Cíle

  Vytvořit uživatelům zázemí, které je bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností každého uživatele. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie.

  Zásady

  • - respektování práv uživatele
  • - respektování volby uživatele
  • - respektování individuality uživatele
  • - respektování potřeb uživatele
  • - respektování celostního přístupu

  Cílová skupina

  Poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

  Našimi uživateli jsou:

  • - osoby s mentálním postižením ve stupni závislosti I až IV.
  • - osoby bez psychiatrické zátěže
  • - bez potřeby trvalé zdravotní péče 

  Věková kategorie klientů:

  • - dorost 16-19 let
  • - mladí dospělí 19-26 let
  • - dospělí 27-64 let

   

  Poslání

  Lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby, usiluje organizace o vytvoření prostředí a podmínek, které se poodobají co nejvíce běžnému životu.

 •  
  2) Nabízené činnosti

  Základní činnosti:

  • - poskytnutí ubytování a stravy
  • - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • - sociálně terapeutické činnosti
  • - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovník návyků
 •  
  3) Jednání se zájemcem o sociální službu, standard č. 3

  Zájemce se o sociální službě dozví:

  • - na webových stránkách, kde najde potřebné dokumenty
  • - telefonicky
  • - z informačního letáku
  • - osobní návštěva

  Jednání se zájemcem o službu:

  • - vedou: ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služby
  • - poskytují důležité informace o službě, seznámí zájemce s podmínkami a provozem služby, s rozsahem poskytované      péče
  • - uskuteční prohlídku zařízení
  • - předají žádost o poskytnutí sociální služby, popř. její alternativní formu, pomáhají žadateli při vyplnění, pokud je          potřeba
  • - sociální pracovník žádost zaeviduje
 •  
  4) Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, standard č. 4

  Smlouva se zájemcem se uzavírá písemně, na základě vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí sociální služby. Je uzavřena mezi žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem a statutárním zástupcem organizace. Vzor Smlouvy je k dispozici u sociálního pracovníka. K dispozici je alternativní forma. Smlouva je ve dvojím vyhotovení, uzavíraná na dobu určitou, po adaptační době na dobu neurčitou.

 •  
  5) Úhrada za poskytované sociální služby

  Sociální služba se poskytuje za úhradu, dle aktuálního ceníku, který obdrží zájemce při jednání o službě. ceník je zveřejněn na webových stránkách zařízení. Výše úhrad se řídí platným zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

 •  
  6) Stížnosti, standard č. 7

  Stížnost může podat: zájemce o službu, uživatel služby, zákonní zástupci, důvěrná osoba, zaměstnanec, kterého si uživatel vybral, jakýkoliv občan.

  Způsob podání stížnosti: ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky, emailem, alternativní formou u neverbálně komunikujících.

  Stížnost může být uplatňována: u ředitele/ky zařízení, vedoucího sociálního úseky, vedoucí denní služby, u kteréhokoliv zaměstnance.

 •  
  7) Důvody ukončení poskytování sociální služby

  Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu.

  Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z důvodů, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy.

 •  
  8) Prostředí, ve kterém je služby poskytovaná, kapacita

  Objekt je umístěn v klidné části centra města a je dobře dostupný MHD i pěšky. Nachází se mezi hlavním vlakovým nádražím a točnou tramvajové linky spojující Jablonec nad Nisou s Libercem. V blízkosti jsou zastávky MHD a poliklinika. Velkou výhodou je parkovací plocha před budovou. Kolem CDS je terasa, která je využívána k relaxaci a odpočinku. V sousedství je obchod s potravinami, kam si klienti mají možnost chodit nakupovat.

  Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, vybavená specifickými pomůckami pro zajištění maximální nezávislosti uživatelů: stropní transportní zařízení, mobilní zvedací systém, sprchové a toaletní křeslo. Uživatelé mají možnost využívat odpočinkové místnosti. Dbáme na čistotu a hygienu.

  Kapacita služby:40 osob.

  Provozní doba:pondělí až pátek tj. pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin.

 •  
  9) Územní působnost sociální služby.

  Sociální služba je poskytována v rámci Libereckého kraje.

 •  
  10) Další informace

  Důležité informace o naší organizaci jsou uvedeny na webových stránkách: www.dcjbc.cz, informačních letácích. Informace jsou podávány osobně, pracovníky CDS.

 •  
  Transformace v Domově a Centru denních služeb

  Co je to Transformace?

  Transformace je změna velkokapacitních institucí pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžné společnosti. Přestože lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a střechu nad hlavou, nemohou lidem s postižením nabídnout pocit spokojenosti a úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností být milován a oceňován přáteli a příbuznými.

  Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

  Zajímají Vás další informace o Transformaci sociálních služeb? Doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.trass.cz

Kde nás najdete?

 
Domov Erbenova
Domov Erbenova
Domov Erbenova
Máte zájem o

NAŠE SLUŽBY?